Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Poplatky

Obec Měrunice vybírá tyto poplatky:

Poplatek ze psů

za kalendářní rok

a) ze psa             - za prvního psa 300,- Kč

                          - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  300,- Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo sirotčího důchodu

                           - za prvního psa 200,- Kč

                           - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  200,- Kč

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

Formulář - přihlášení / odhlášení psa

 

 

Poplatek - odpady

Za kalendářní rok sazba poplatku pro poplatníka činí 300,- Kč.

Poplatník :

a)       fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

              povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

    nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu:

          určenou k individuální rekreaci,

          byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to

          ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;

          má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu

          vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3. a do 30.9. příslušného roku.

Poplatek je vybírán od 1.1.2016 na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Poplatky lze hradit:

- hotově do pokladny obce Měrunice v úředních hodinách obecního úřadu,

- prostřednictvím platební karty v úředních hodinách obecního úřadu,

- bezhotovostně převodem na účet Obce Měrunice, číslo účtu: 5924501/0100

   (do poznámky uvést o jaký se jedná poplatek a za jakého je poplatníka).

 

 

Platné Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Odpady

 

Poplatek ze psů

      

Poplatek odpady

    

Požární řád

      

Řád veřejného pohřebiště

      

Podmínky pro konání akcí typu technopárty

    

 

Řád ohlašovny požáru