Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Poplatky

Obec Měrunice vybírá tyto poplatky:

Poplatek ze psů

za kalendářní rok

a) ze psa             - za prvního psa 150,- Kč

                          - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  225,- Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo sirotčího důchodu

                           - za prvního psa 100,- Kč

                           - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  150,- Kč

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze psů.

Formulář k oznámení psa

zde ke stažení.

 

Poplatek - odpady

Za kalendářní rok sazba poplatku pro poplatníka činí 300,- Kč.

Poplatník :

a)       fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

              povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

    nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu:

          určenou k individuální rekreaci,

          byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to

          ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;

          má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu

          vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3. a do 30.9. příslušného roku.

Poplatek je vybírán od 1.1.2016 na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Poplatky lze hradit:

- hotově do pokladny obce Měrunice v úředních hodinách obecního úřadu,

- prostřednictvím platební karty v úředních hodinách obecního úřadu,

- bezhotovostně převodem na účet Obce Měrunice, číslo účtu: 5924501/0100

   (do poznámky uvést o jaký se jedná poplatek a za jakého je poplatníka).

 

 

Platné Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Odpady

  • OZV Obce Měrunice č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

      Ke stažení zde.

Poplatek ze psů

  • OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze psů.     

      Ke stažení zde.

Poplatek odpady

  • OZV č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.    

     Ke stažení zde.    

Požární řád

  • OZV č. 1/2018, Požární řád obce Měrunice.     

      Ke stažení zde

Řád veřejného pohřebiště

  • Řád veřejného pohřebiště     

      Ke stažení zde.

Podmínky pro konání akcí typu technopárty

  • OZV č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

      Ke stažení zde.

 

Řád ohlašovny požáru

  • Řád ohlašovny požáru

      Ke stažení zde.