Obec Měrunice
ObecMěrunice

Poplatky a Obecně závazné vyhlášky

Obec Měrunice vybírá tyto poplatky:

Poplatek ze psů

za kalendářní rok

a) ze psa
  • za prvního psa 300,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  300,- Kč
b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
  • za prvního psa 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  200,- Kč

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

Formulář - přihlášení / odhlášení psa

 

Poplatek - odpady

Za kalendářní rok sazba poplatku pro poplatníka činí 300,- Kč.

Poplatník :
a) fyzická osoba:

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu:

určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3. a do 30.9. příslušného roku.

Poplatek je vybírán od 1.1.2016 na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Poplatky lze hradit:

  • hotově do pokladny obce Měrunice v úředních hodinách obecního úřadu,
  • prostřednictvím platební karty v úředních hodinách obecního úřadu,
  • bezhotovostně převodem na účet Obce Měrunice, číslo účtu: 5924501/0100 (do poznámky uvést o jaký se jedná poplatek a za jakého je poplatníka).

 

Platné Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Odpady

Poplatek ze psů

Poplatek odpady

Požární řád

Řád veřejného pohřebiště

Podmínky pro konání akcí typu technopárty

Řád ohlašovny požáru

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice