Obec Měrunice
ObecMěrunice

Víceúčelové hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD

 

MAJITEL A PROVOZOVATEL:

OBEC Měrunice, Měrunice 67, 41804 Měrunice, IČ: 00266477

www.merunice.cz

e-mail: obec@merunice.cz

tel. č: 417 827 011

 

PROVOZ HŘIŠTĚ:

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště: Miroslava Brožová, tel.: 739 377 665.

Provozní doba víceúčelového hřiště: PO – NE      od 8:00 do 20:00 hod.

Poplatek za pronájem hřiště: 50Kč za započatou hodinu.

 1. Hřiště je určeno k provozování míčových her pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména pro hraní volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané, tenisu, streetbasketbalu.
 2. Uživatelem mohou být jednotlivci nebo skupiny osob starších 18 let. Osobám mladším 18 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 3. Vstup na hřiště vždy jen po dohodě se správcem hřiště po předložení identifikačního průkazu.
 4. Správce dohlíží na dodržování pořádku a provozního řádu. Přijímá objednávky na rezervace hřiště a vybírá poplatky za pronájem hřiště a to pouze od osob straších 18 let.
 5. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 1 hodinu předem.
 6. Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky).
 7. Nošení neslazených nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
 8. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 9. V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
 10. Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.
 11. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti. Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportoviště.
 12. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků, finančních prostředků či jiných cenností.
V AREÁLU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
 1. kouřit v celém prostoru hřiště,
 2. konzumovat alkoholické nápoje a omamné či psychotropní látky,
 3. vstupovat v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.),
 4. jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu,
 5. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 6. vstupovat na umělý povrch s jídlem, slazenými nápoji a žvýkačkami, odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 7. poškozovat či znečišťovat zařízení hřiště,
 8. vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 9. používat otevřený oheň,
 10. manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 11. přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 12. lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 13. přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 14. narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 15. vodit psy a jiná zvířata na hřiště,
 16. provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.
POVINNOSTI UŽIVATELE:
 1. Dodržovat tento provozní řád.
 2. Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 3. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 4. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
 5. Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 6. Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Víceúčelové hřiště Měrunice

 

Podpořil Ústecký kraj

 

 

Basalt s.r.o

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice